“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do niepublicznej szkoły podstawowej Odyseja do klasy I

Termin rekrutacji:

Rekrutacja zewnętrzna

Nabór od grudnia roku poprzedzającego do lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

Rekrutacja uzupełniająca

Nabór od marca do sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę (lub do wyczerpania dostępnych miejsc).

Rekrutacja zewnętrzna

Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Odyseja” przez złożenie w sekretariacie szkoły Wniosku przyjęcia według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnego i kultury osobistej kandydata wypełniony przez wychowawcę klasy „O” oraz pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej.
Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły sporządzana według kolejności zgłoszeń.
Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły Podstawowej „Odyseja”zapewniamy rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej .
Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców drogą mailową lub telefonicznie.
Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
Formularz umowy o kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Odyseja” przedstawia dyrektor szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje Rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły najdalej do 14 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę. W dniu podpisania umowy o kształcenie Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę – wpisowe. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa umowa o świadczenie usług edukacyjnych.