“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Prawa i obowiązki każdego kosmonauty

Prawa i obowiązki zawarte są w Statucie Szkoły. Niniejszy regulamin doprecyzowuje prawa i obowiązki dotyczące współżycia w środowisku klasy i szkoły.

Lekcja

1. Uczniowie mają prawo do:

 • znajomości celów zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 • rzetelnej oceny bieżącej pracy i czynionych postępów,
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
 • uzupełniania braków wynikających z absencji.

Sala lekcyjna

1. Uczniowie mają prawo do:

 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
 • kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • pozostawienia sali lekcyjnej w porządku,
 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

Odpoczynek

1. Uczniowie mają prawo do:

 • odpoczynku podczas przerw,
 • dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
 • zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
 • właściwego zachowania się podczas przerw, dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.

Prace domowe

1. Uczniowie mają prawo do:

 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 • kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

Zeszyt przedmiotowy

1. Uczniowie mają prawo do:

 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego powadzenia zeszytów, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez nauczyciela.