“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Program nauczania

Podstawa programowa dla 8 klasowej szkoły podstawowej znajduje się w linku poniżej.

Przyroda

przyroda

W naszej szkole dzieci uczą się otwarcia na świat przyrody, zarówno w sensie dosłownym – uczniowie wychodzą poza mury szkoły (między innymi: karmią zwierzęta zimą, obsługują szkolną stację meteo) idą na łąkę, do lasu, do muzeum, jeżdżą na wycieczki krajoznawcze, jak i w sensie przenośnym, zajmują się tym, co się dzieje w ich otoczeniu bliższym, dalszym, globalnym. Dzieci mają poczucie, że uczą się, bo są częścią świata. Wiedzę wzbogacają o doświadczenie i konkretne działania. Przygody z przyrodą inspirowane są naturalna ciekawością i kreatywnością naszych uczniów.

Program nauczaniu -  Przyroda.

 

Przedmioty artystyczne:

muzyka

muzyka, plastyka, technika

Muzyka, rzeźby, rysunki i inne dzieła sztuki otaczają nas z każdej strony. Przenoszą nas w świat iluzji i fantazji. Inspiracją do ekspresji muzycznej lub plastycznej, czy technicznej stać się może przeczytana książka, obejrzany film lub sztuka teatralna, jakieś wydarzenie lub subiektywne przeżycie. Dlatego też wytwór plastyczny dziecka jest dla otoczenia pewnym komunikatem. Nasza szkoła zapewnia kontakt z muzyką „żywą” . Stwarza pole do ujawnienia potencjału kreatywności i zdolności wszystkim uczniom. To właśnie sztuka pobudza w dzieciach wyobraźnię i fantazję, a także stymuluje rozwój wrażliwości. Otaczająca młodego człowieka estetyka ma wpływ na jego dorastanie i kształtowanie się jego dalszego życia. Osoby wrażliwe są spokojniejsze, bardziej szlachetne. Potrafią wszędzie znaleźć piękno i dobro, doceniają więcej rzeczy. Niedocenienie wartości edukacyjnej przedmiotów artystycznych tworzy w ogólnym rozwoju dziecka pewną lukę. Nie od dziś wiadomo, że sztuka łagodzi obyczaje, sprawia, że świat staje się piękniejszy, a to co niemożliwe, staje się realne. Zadaniem przedmiotów artystycznych w szkole jest  nie tylko przybliżenie uczniom wiedzy o twórcach i dziełach, ale także obudzenie własnej inwencji twórczej. To właśnie praktyczna część zajęć uczy dzieci podstawowych doznań estetycznych i jednocześnie kształtuje ich wrażliwość na piękno oraz osobowość.

Program nauczania - Muzyka

 

Matematyka

matematyka

Podstawa programowa z matematyki zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji nauczania stosownie do możliwości i potrzeb każdego ucznia oraz wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień uczniów. Nasza szkoła podtrzymuje naturalną zdolność dzieci do logicznego myślenia. Stawia na uczenie samodzielności w myśleniu: zamiast dawania wiedzy gotowej- na tacy, skłania się dzieci, żeby same dochodziły do niej. Ze względu na dopuszczenie różnych poziomów kompetencji i zróżnicowanie poziomu myślenia matematycznego u różnych dzieci stawiamy na dostosowanie wymagań do określonego dziecka. Stawiamy na wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie.

Program nauczania - Matematyka.

 

Język polski

polski

„Odyseja” umożliwia uczniom zapoznawanie się z wytworami kultury, zwłaszcza literatury, a zatem: przyswajanie, rozpoznawanie, odróżnianie, porządkowanie ich odmian – w zakresie i o stopniu trudności adekwatnym do etapu rozwoju dziecka; wdrażanie do komentowania (ustnego, pisemnego, plastycznego) wytworów kultury ze szczególnym podkreśleniem wyrażania wrażeń, opisywania, także oceniania; zachęcanie do przetwarzania tekstów kultury, zwłaszcza przez zabawę, gry dydaktyczne; wdrażanie do samodzielnego poszukiwania, wybierania i poznawania tekstów kultury i potrzebnych informacji; budzenie zainteresowań, pasji; ćwiczenie językowej sprawności niezbędnej dla podejmowania aktywności we wszystkich zajęciach. Od początku edukacji kładziemy nacisk na rozwój zainteresowań i kompetencji czytelniczych naszych uczniów.

Program nauczania - Język Polski.

 

Informatyka

informatyka

Przyszłość świata należy do nowoczesnych technologii i nauk ścisłych. Dzieci naszej szkoły mają możliwość poznawania podstaw programowania. Nauka informatyki kojarzy się głównie ze skomplikowanymi wzorami, zapamiętywaniem trudnego języka programowania. Tymczasem edukacja dzieci odbywa się głównie poprzez zabawę. Istnieją specjalne narzędzia, które umożliwiają naukę informatyczną wśród najmłodszych. Także udział uczniów naszej szkoły w zajęciach dodatkowych( zajęcia z robotyki) pozwalają oswajać dzieci z nowoczesnymi technologiami w formie atrakcyjnych zajęć praktycznych.

Program nauczania - Informatyka.

 

Historia

historia

Nasza szkoła stwarza możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze, w wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą. Rozwijanie zainteresowań historycznych u dzieci w wieku szkolnym powinno rozpocząć się od zaciekawienia ich przeszłością. Do poznania dziejów rodziny, miejscowości, kraju ,świata uczniowie naszej szkoły zachęcani są przez udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uroczystościach szkolnych i lokalnych,, wycieczkach (do muzeów, galerii sztuki, miejsc pamięci),ale przede wszystkim samodzielne odkrywanie wiedzy zawartej w książkach o tematyce historycznej. Przede wszystkim jednak uczniowie naszej szkoły uczą się patriotyzmu i właściwych postaw moralnych.

Program nauczania - Historia.

 

Edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczes

Doświadczanie świata , aktywne i kreatywne oswajanie rzeczywistości jest drogowskazem w pracy z najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Stawiamy na pracę wielopoziomową i wyrównywanie szans.

Każdy rodzaj edukacji (polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza ,muzyczna, plastyczna) oparty jest o samodzielne zdobywanie wiedzy. Nasza szkoła stawia sobie za cel rozwój zdolności każdego ucznia, zachęcanie do zdobywania samodzielnego wiedzy i umiejętności pod czujnym okiem nauczyciela i trenera oraz podejmowanie nowych wyzwań. Dbamy o właściwe postawy moralne i społeczne.  Aby edukacja taka była skuteczna, nasi nauczyciele – zamiast fragmentaryzować treści, uczą różnych zagadnień wielozmysłowo, holistycznie, pozwalając na spojrzenie z wielu aspektów i wyciąganie własnych wniosków przez uczniów.

Program nauczania  - Edukacja wczesnoszkolna.