“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Piknik rodzinny 2017/18

Przychylając się do prośby Rodziców wyrażonej podczas zebrań w dniu 15.05.2018 r.
decyzją Organu Prowadzącego oraz Dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Odyseja
Piknik Rodzinny planowany na 17.06.2018 r. zostaje odwołany.

W zamian w szkole zostanie organizowany Dzień Dziecka w dniu 1.06.2018 r.

W tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńcze i wychowawcze w godzinach od 7:00 do 17:00.

Zajęcia dydaktyczne zostają odwołane. Uczniowie nie wyjeżdżają na basen. Do szkoły przychodzą w strojach swobodnych.

Harmonogram dnia podany zostanie do wiadomości Rodziców (tablica ogłoszeń).

Zapisy do przedszkola rok szkolny 2018/2019

Przedszkole Niepubliczne Odyseja

NABÓR na rok szkolny 2018/2019:

Szanowni Państwo

Informujemy, że jesteśmy gotowi prowadzić dla Państwa dzieci oddział przedszkolny w roku 2018/2019 zgodnie z ofertą zamieszczoną poniżej. Zgodnie z zapisami Statutu oraz warunkami lokalnymi Oddział Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu może zapewnić edukację przedszkolną 15 –stu dzieciom. Jego otwarcie uzależnione jest od zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą . Wszelkich informacji udziela sekretariat.

Oferta na rok 2018/2019

Przedszkole Niepubliczne Odyseja

na rok szkolny 2018/2019:

Przedszkole czynne w godz. 7:00-16:00

- w godz. 8,00- 13,00 Prowadzenie 5 godzinnego oddziału realizującego podstawę programową. Proces dydaktyczny prowadzony będzie w systemie dwujęzycznym opartym na metodzie częściowej  immersji (50%). Obok języka ojczystego będzie wprowadzany język angielski, który stanie środkiem przekazu informacji, wiedzy, komunikacji w co najmniej 50% wszystkich sytuacji. Prowadzony przez dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny oraz nauczyciel angielskojęzyczny. Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language – jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku.

- w godz. 7,00-8,00 oraz 13,00-16,00 sprawowanie opieki polegającej na prowadzeniu gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, wprowadzaniu zabaw aktywizujących oraz badawczo-rozwijających, rozbudzaniu zainteresowania otaczającym światem, organizowaniu zabaw plastycznych, muzycznych, teatralny, twórczych i innych, rozwijaniu zdolności dzieci oraz zaspakajaniu potrzeb aktywności i zainteresowania poprzez gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka

Poza realizacją podstawy programowej i opieki proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów, czyli:

-zajęcia logopedyczne,

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z tańcem i rytmiką,

-zajęcia socjoterapeutyczne i opieka psychologiczna,

Dodatkowo udział w lokalnych przedsięwzięciach, takich jak wystawy, konkursy, przeglądy.

Wprowadzenie zajęć:

-bajkoterapii,

-spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów,

-popularyzacja tradycji i kultury naszego regionu,

-udział dzieci w olimpiadach sportowych, zajęciach sportowych na sali gimnastycznej, w tematycznych konkursachwewnętrznych i zewnętrznych,

-organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cennik

Czesne:

Dla dzieci w wieku 3 - 6 lat: 550,00 zł

W cenie:

 • Opieka od 7,00 do 16,00*

 • Realizacja podstawy programowej w systemie dwujęzycznym: Język angielski

 • Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 • Zajęcia dodatkowe

 • Wydarzenia kulturalne (teatrzyki, koncerty, bale itp.)

*Istnieje możliwość wydłużenia godzin opieki. Dodatkowo płatne – 20zł/godz.

W przypadku nieobecności do 5 dni w danym miesiącu opłata za żywienie w wysokości 9,50 za dzień nie podlega zwrotowi. Powyżej 5 dnia, za każdy kolejny dzień nieobecności opłata jest odliczana od czesnego w kolejnym miesiącu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA w STRUMIENIU

Data przyjęcia karty zgłoszenia:

.........................................................................................................................

dzień - miesiąc - rok

Zgłaszam dziecko do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA w STRUMIENIU

na rok 2018/2019

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko

 

Imię/ imiona

 

Data urodzenia

 

PESEL:

                     

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona

   

Nazwisko/ nazwiska

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

INFORMACJE DODATKOWE*

Informacje o dziecku

Czy jest orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Tak *

Nie *

Czy dziecko jest pod opieka poradni specjalistycznej: (proszę zaznaczyć przez podkreślenie) neurologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, okulistycznej, kardiologicznej, alergologicznej, ortodontycznej, ortopedycznej, innej …………………………………………………………….

 

Dziecko śpi w ciągu dnia

Tak *

Nie *

Wzrost dziecka

…………….cm

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

od …...…

do..……

Czy dziecko będzie uczęszczać na religię

Tak *

Nie *

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

OD/DATA

(proszę wpisać)

GODZINY POBYTU

Ilość godzin dziennie - .......

RODZAJ POSIŁKÓW

 

od : ………...

do : ………..

śniadanie

obiad

podwieczorek

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami /opiekunami prawnymi).

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

1 .....................................................................

.....................................................................

2 .....................................................................

.....................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w przedszkolu.

Tak *

Nie *

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zobowiązuję się do:

 • Przestrzegania postanowień statutu przedszkola

 • Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie

 • Uczestniczenia w zebraniach rodziców

 • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

 • Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych.

 • Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania przedszkola, z miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin, na które dziecko uczęszcza.

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Strumień, dnia ................................. ……………………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

* niepotrzebne skreślić

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA W STRUMIENIU

  

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną. Jest to 15 miejsc.

 4. Pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest od 26.03.2018 do 31.05.2018.

 5. Drugi etap rekrutacji jest prowadzony w przypadku niezebrania się 15 dzieci w etapie pierwszym i jest prowadzony do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 14.08.2018.

 6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzone są przez organ prowadzący placówkę (sekretariat oraz nauczycieli - pracowników Przedszkola).

 7. Rodzice (opiekun prawny) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć wypełniony kwestionariusz przyjęcia do przedszkola,

 8. Rodzice (opiekun prawny) w momencie uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola zobowiązani są:

- uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto Przedszkola (słownie: trzysta złotych),

- podpisania umowy o świadczenie usług.

 1. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.

 2. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 • pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu;

 • pierwszeństwo dzieci sześcioletnich i dzieci pięcioletnich;

 • pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu;

 • pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

 • pierwszeństwo dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,

 • pozostałe dzieci.

 

 1. Przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola Rodzice (Prawni Opiekunowie) są powiadamiani telefonicznie po zakończeniu pierwszego i drugiego naboru etapu naboru.

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego:

 • ogłoszenia dla Rodziców, umieszczonego na drzwiach wejściowych placówki

 • oraz stronie internetowej www.odyseja.info

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Dokumenty składane do przedszkola przez Rodziców to:

 • kwestionariusz przyjęcia do przedszkola,

 • podpisana umowa o świadczenie usług.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte
  w Statucie Przedszkola.

 2. Przez Rodziców rozumie się też Prawnych Opiekunów i Rodziców Zastępczych.

 3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją organu prowadzącego w miarę wolnych miejsc.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 r.

Załączniki:

1 Karta zgłoszenia

2 Zakres oferty edukacyjnej na rok 2018/2019 wraz z cennikiem

 

Poznawanie Świata z Odyseją

Zapraszamy naszych uczniów oraz dzieci spoza szkoły do uczestniczenia w zajęciach prowadzony przez wykładowców UNIKIDS.

Jeśli lubisz eksperymentować i jesteś żądny wrażeń, jeśli lubisz sam szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zapisz się już dziś na Poznawanie Świata z Odyseją. Tu poznasz przepisy na ciekawe, bezpieczne i łatwe do wykonania doświadczenia. Odkryjesz tajniki niezwykłej nauki, jaką jest chemia.

eksp1

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Konkursy 2016/2017 - WYNIKI

Jest się czym pochwalić !

Poniżej przedstawiamy wyniki w konkursach, które zajeli niektórzy z naszej uczniów.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

IMIĘ NA NAZWISKO UCZNIA

KONKURS ZUCH ROCZNY 2017

KONKURS OLIMPUSEK

KONKURS LEON

Mikołaj Farana

-------

27 miejsce/

2235 uczestników

Zintegrowane sprawności:

6 miejsce/2988 uczestników

Aleksandra Halska

-----------

------------

Matematyka: 14 miejsce/ 3120 uczestników

Natalia Mancewicz

---------

32 miejsce/ 2235 uczestników

-------------

Bruno Folek

30 miejsce/ 2957 uczestników

26 miejsce/ 5651 uczestników

--------------

Oliwia Kawa

--------

23 miejsce/ 5651 uczestników

-----------

Natalia Raszka

j.angielski: 15 miejsce/ 1519 uczestników

j.angielski: 15 miejsce/ 4802 uczestników

-------------

Karol Kustosik

10 miejsce/ 2957 uczestników

14 miejsce/ 5651 uczestników

Zintegrowane sprawności: 13 miejsce/3047 uczestników

Ortografia: 20 miejsce/2130 uczestników

Tomasz Lazarek

18 miejsce/ 2957 uczesników

j.angielski:19 miejsce/ 1519 uczestników

20 miejsce/ 5651 uczesników,

j. angielski: 9 miejsce/ 4802 uczestników

Zintegrowane sprawności: 9 miejsce/ 3047 uczestników

Matematyka: 5 miejsce/ 3056 uczestników

Antoni Makselon

12 miejsce/ 2957 uczestników

5 miejsce/ 5651 uczestników

Zintegrowane sprawności: 5 miejsce/ 3047 uczestników

Matematyka: 2miejsce/3056 uczestników

Ortografia: 10 miejsce/ 2130 uczestników

Lena Mroczkowska

9 miejsce/ 2957 uczestników

----------

Zintegrowane sprawności: 8 miejsce/3047 uczestników

Angelika Fudali

-------

22 miejsce/ 6171 uczestników

Zintegrowane sprawności:

8 miejsce/ 3015 uczestników

Błażej Fudali

--------

28miejsce/ 6171 uczestników

Zintegrowane sprawności:

9 miejsce/ 3015 uczestników

Zuzanna Król

--------

21miejsce/ 6171 uczestników

Zintegrowane sprawności:

11 miejsce/ 3015 uczestników

Hanna Kustosik

--------

20 miejsce/ 6171 uczestników

-----------------

Weronika Szymanel

-------------

-------------

Zintegrowane sprawności:

11 miejsce/3015 uczestników

Nauka gry na pianinie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach nauki gry na pianinie!

Zjęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16:00.

Jest to oferta dla naszych uczniów jak również dla dzieci spoza naczej szkoły.