“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Warsztaty z tańca i rytmiki

W naszej szkole ODYSEJA odbywały się nieodpłatne warsztaty z zakresu tańca i rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Bardzo serdecznie dziękujemy małym uczestnikom oraz prowadzącej zajęcia Pani Basi.
 
320190228 161110320190228 161112320190228 161437320190228 163618320190411 161552320190411 162457320190411 162457320190411 162557320190411 162604

Godziny konsultacji

Terminy konsultacji wychowawców dla rodziców 
Katarzyna Kawalerowicz poniedziałki od 15.00 do 16.00
Grażyna Papiernik czwartki od 8.30 do 9.30
Beata Figula środy od 13.00 do 14.00
Sylwia Brożyńska-Szweblik piątki od 7.30 do 8.30
Łukasz Janus poniedziałki od 14.40 do 15.40
Wioletta Gajewska wtorki od 12.00 do 13.00

Poznawanie Świata z Odyseją

Zapraszamy naszych uczniów oraz dzieci spoza szkoły do uczestniczenia w zajęciach prowadzony przez wykładowców UNIKIDS.

Jeśli lubisz eksperymentować i jesteś żądny wrażeń, jeśli lubisz sam szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zapisz się już dziś na Poznawanie Świata z Odyseją. Tu poznasz przepisy na ciekawe, bezpieczne i łatwe do wykonania doświadczenia. Odkryjesz tajniki niezwykłej nauki, jaką jest chemia.

eksp1

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisy do przedszkola rok szkolny 2019/2020

Przedszkole Niepubliczne Odyseja

NABÓR na rok szkolny 2019/2020:

Szanowni Państwo

Informujemy, że jesteśmy gotowi prowadzić dla Państwa dzieci oddział przedszkolny w roku 2018/2019 zgodnie z ofertą zamieszczoną poniżej. Zgodnie z zapisami Statutu oraz warunkami lokalnymi Oddział Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu może zapewnić edukację przedszkolną 15 –stu dzieciom. Jego otwarcie uzależnione jest od zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą . Wszelkich informacji udziela sekretariat.

Oferta na rok 2019/2020

Przedszkole Niepubliczne Odyseja

na rok szkolny 2019/2020:

Przedszkole czynne w godz. 7:00-16:00

- w godz. 8,00- 13,00 Prowadzenie 5 godzinnego oddziału realizującego podstawę programową. Proces dydaktyczny prowadzony będzie w systemie dwujęzycznym opartym na metodzie częściowej  immersji (50%). Obok języka ojczystego będzie wprowadzany język angielski, który stanie środkiem przekazu informacji, wiedzy, komunikacji w co najmniej 50% wszystkich sytuacji. Prowadzony przez dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny oraz nauczyciel angielskojęzyczny. Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language – jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku.

- w godz. 7,00-8,00 oraz 13,00-16,00 sprawowanie opieki polegającej na prowadzeniu gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, wprowadzaniu zabaw aktywizujących oraz badawczo-rozwijających, rozbudzaniu zainteresowania otaczającym światem, organizowaniu zabaw plastycznych, muzycznych, teatralny, twórczych i innych, rozwijaniu zdolności dzieci oraz zaspakajaniu potrzeb aktywności i zainteresowania poprzez gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka

Poza realizacją podstawy programowej i opieki proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów, czyli:

-zajęcia logopedyczne,

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z tańcem i rytmiką,

-zajęcia socjoterapeutyczne i opieka psychologiczna,

Dodatkowo udział w lokalnych przedsięwzięciach, takich jak wystawy, konkursy, przeglądy.

Wprowadzenie zajęć:

-bajkoterapii,

-spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów,

-popularyzacja tradycji i kultury naszego regionu,

-udział dzieci w olimpiadach sportowych, zajęciach sportowych na sali gimnastycznej, w tematycznych konkursachwewnętrznych i zewnętrznych,

-organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cennik

Czesne:

Dla dzieci w wieku 3 - 6 lat: 700,00 zł

W cenie:

 • Opieka od 7,00 do 16,00*

 • Realizacja podstawy programowej w systemie dwujęzycznym: Język angielski

 • Posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 • Zajęcia dodatkowe

 • Wydarzenia kulturalne (teatrzyki, koncerty, bale itp.)

*Istnieje możliwość wydłużenia godzin opieki. Dodatkowo płatne – 20zł/godz.

W przypadku nieobecności do 5 dni w danym miesiącu opłata za żywienie w wysokości 9,50 za dzień nie podlega zwrotowi. Powyżej 5 dnia, za każdy kolejny dzień nieobecności opłata jest odliczana od czesnego w kolejnym miesiącu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA w STRUMIENIU

Data przyjęcia karty zgłoszenia:

.........................................................................................................................

dzień - miesiąc - rok

Zgłaszam dziecko do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA w STRUMIENIU

na rok 2019/2012

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko

 

Imię/ imiona

 

Data urodzenia

 

PESEL:

                     

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona

   

Nazwisko/ nazwiska

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

INFORMACJE DODATKOWE*

Informacje o dziecku

Czy jest orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Tak *

Nie *

Czy dziecko jest pod opieka poradni specjalistycznej: (proszę zaznaczyć przez podkreślenie) neurologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, okulistycznej, kardiologicznej, alergologicznej, ortodontycznej, ortopedycznej, innej …………………………………………………………….

 

Dziecko śpi w ciągu dnia

Tak *

Nie *

Wzrost dziecka

…………….cm

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu

od …...…

do..……

Czy dziecko będzie uczęszczać na religię

Tak *

Nie *

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

OD/DATA

(proszę wpisać)

GODZINY POBYTU

Ilość godzin dziennie - .......

RODZAJ POSIŁKÓW

 

od : ………...

do : ………..

śniadanie

obiad

podwieczorek

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami /opiekunami prawnymi).

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

1 .....................................................................

.....................................................................

2 .....................................................................

.....................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w przedszkolu.

Tak *

Nie *

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka.

Tak *

Nie *

Zobowiązuję się do:

 • Przestrzegania postanowień statutu przedszkola

 • Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie

 • Uczestniczenia w zebraniach rodziców

 • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

 • Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych.

 • Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania przedszkola, z miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin, na które dziecko uczęszcza.

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Strumień, dnia ................................. ……………………………………

Czytelny podpis rodziców / opiekunów

* niepotrzebne skreślić

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ODYSEJA W STRUMIENIU

  

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną. Jest to 15 miejsc.

 4. Pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest od 26.03.2019 do 31.05.2019.

 5. Drugi etap rekrutacji jest prowadzony w przypadku niezebrania się 15 dzieci w etapie pierwszym i jest prowadzony do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do 14.08.2019.

 6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzone są przez organ prowadzący placówkę (sekretariat oraz nauczycieli - pracowników Przedszkola).

 7. Rodzice (opiekun prawny) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć wypełniony kwestionariusz przyjęcia do przedszkola,

 8. Rodzice (opiekun prawny) w momencie uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola zobowiązani są:

- uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł na konto Przedszkola (słownie: trzysta złotych),

- podpisania umowy o świadczenie usług.

 1. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.

 2. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 • pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu;

 • pierwszeństwo dzieci sześcioletnich i dzieci pięcioletnich;

 • pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Odyseja w Strumieniu;

 • pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

 • pierwszeństwo dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,

 • pozostałe dzieci.

 

 1. Przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola Rodzice (Prawni Opiekunowie) są powiadamiani telefonicznie po zakończeniu pierwszego i drugiego naboru etapu naboru.

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego:

 • ogłoszenia dla Rodziców, umieszczonego na drzwiach wejściowych placówki

 • oraz stronie internetowej www.odyseja.info

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Dokumenty składane do przedszkola przez Rodziców to:

 • kwestionariusz przyjęcia do przedszkola,

 • podpisana umowa o świadczenie usług.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte
  w Statucie Przedszkola.

 2. Przez Rodziców rozumie się też Prawnych Opiekunów i Rodziców Zastępczych.

 3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją organu prowadzącego w miarę wolnych miejsc.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 r.

Załączniki:

1 Karta zgłoszenia

2 Zakres oferty edukacyjnej na rok 2019/2020 wraz z cennikiem